Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kanmaken van zijn herroepingsrecht;

1.2 Klant: particulier, rechtspersoon of natuurlijke persoondie handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,ambachts- of beroepsactiviteit

1.3 Dag: kalenderdag;

1.4 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

1.5 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

1.6 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waar voor de informatie is bestemd.

1.7 Webshop: online etalage waarbij artikelen en diensten kunnen worden aangeschaft via het internet.

1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.9 Ondernemer: LCDWorld

1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van artikelen, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruikgemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2- Identiteit van de ondernemer

Contactgegevens & Bezoekadres:

LCDWorld

Maaspoort 49A

6001BN, Weert

About